top of page

Appendix zum Artikel 

Heidrënner fannt dir d'Tabell matt menge Calculen. Meng Beispiller  sinn illustrativ a sollen de Liëser e puer Usätz ginn, wat fir Effekter individuell Verhalensweisen op den individuellen CO2 Ofdrock hunn. Ech wëll domatt keng Verhalensweis veruerteelen oder schéi schwätzen an et kann een och net pauschaliséieren, wëll all Eenzelnen ennerscheet sech a sengem Liewensstil.

Nach eng Note zu den Transportemissiounen: ech liësen oft, et kéint een dem lëtzebuerger säi Footprint vun 20 Tonnen net isoléiert kukken, wëll vill Emissiounen duech den Tanktourismus veruersaacht ginn [bis zu 5 Tonnen]. Dat ass wuel wouer – allerdengs produzéiert déi lëtzebuergesch Wirtschaft och ganz wéineg Konsumgüter selwer: wann een den Tanktourismus ofrechent, misst een och en Opschlaach vu bis zu 163% op dem lëtzebuerger säi Footprint setzen, fir d‘“Trade Emissions“ matt ze verechnen. Matt dësen zwee Ajustmenter kommen ech op en ajustéierte Footprint vun 42 Tonnen op de Kapp – eng Studie vun 2015 souguer op ronn 60 Tonnen op de Kapp. 

Et gi flott online Toolen ewéi North oder MyClimate, wou all Mënsch säin eegenen Ofdrock ka rechnen [Remark: verschidde Plattformen vergiessen den Ofdrock vum Konsum].

CO2 Tabell simple.jpg

*Alles, wat mir kafen, émettéiert iegendwou CO2, dee mir net gesinn. Zum Beispill d'Materialien, aus dene Miwwelen, Haiser oder Autoe gemaach sinn.  Oder d'Handys-, Internet- oder Assurancerechnungen, déi duech hier Gebaier indirekt Emissiounen ausstoussen. Oder de Restaurant an de Kaffee an dee mir ginn. De Pabeier dee mir konsomméieren, d'Medikamenter déi mir huelen oder de Plastik dee mir verbrauchen. D'ëffentlech Infrastrukturen, déi genotzt ginn.

bottom of page